Khóa học

All Chương trình Chiêu sinh

Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng Văn hoá nhà trường

Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng Văn hoá nhà trường

Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng Kỹ năng hỗ trợ công tác quản lý trong trong các cơ sở giáo dục

Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng Kỹ năng hỗ trợ công tác quản lý trong trong các cơ sở giáo dục

Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng Kỹ năng quản lý tài chính, tài sản công và vấn đề tự chủ trong các cơ sở giáo dục

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. Hồ Chí Minh trân trọng Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng Kỹ năng quản lý tài chính, tài sản công và vấn đề tự chủ trong các cơ sở giáo dục

Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng Thanh tra, kiểm tra nội bộ và thanh tra nhân dân trong các cơ sở giáo dục

Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng Thanh tra, kiểm tra nội bộ và thanh tra nhân dân trong các cơ sở giáo dục

Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự trong các cơ sở giáo dục

Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự trong các cơ sở giáo dục

Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng Kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ảnh kiến nghị trong các cơ sở giáo dục

Lớp bồi dưỡng Kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ảnh kiến nghị trong các cơ sở giáo dục

Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong các cơ sở giáo dục

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. Hồ Chí MInh trân trọng thông báo mở lớp Bồi dưỡng Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong các cơ sở giáo dục.