Khóa học

All Chương trình Chiêu sinh

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch chuyên viên chính

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch chuyên viên chính.

Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo hình thức trực tuyến như sau: