CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. Hồ Chí MInh trân trọng thông báo các chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức

BẮT ĐẦU:
01/07/2023
GIẢNG VIÊN

Địa chỉ

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. HCM, số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.   XEM BẢN ĐỒ

Chủ đề

Chương trình
TT TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TƯỢNG HỌC    Ghi chú
01 Chương trình bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Trưởng phòng, phó phòng Giáo dục và Đào tạo, cán bộ quy hoạch chức danh Trưởng phòng, phó phòng Giáo dục và Đào tạo và các đối tượng có nhu cầu.  

Quyết định số 4856/QĐ-BGDĐT ngày 17/12/2019

của Bộ GD&ĐT

(Bộ GD&ĐT giao cho Trường  tại Quyết định số 927/QĐ-BGDĐT ngày 06/4/2020)

 

 

Cấp   Chứng chỉ (CC)

02 Chương trình đào tạo Nghiệp vụ tư vấn du học – Cá nhân trực tiếp thực hiện các hoạt động tư vấn du học trong tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học hoặc các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tư vấn du học.

– Các tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động đào tạo, cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học.

 

Thông tư số 01/2022/TT-BGDĐT ngày 14/01/2022 của Bộ GD&ĐT

 

 

 

Cấp CC

03 Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục Cán bộ quản lý, thanh gia giáo dục, cộng tác viên thanh tra giáo dục, cán bộ và giáo viên tại các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục. Thông tư số 24/2016/TT-BGDĐT ngày 14/11/2016 của Bộ GD&ĐT  

Cấp CC

04 Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

– Công chức, viên chức được quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

– Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

 

Quyết định số 423/QĐ-BNV ngày 02/6/2022

của Bộ Nội vụ

 

 

Cấp CC

 

05

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục dành cho CBQL trường mầm non, phổ thông, chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác CBQL, GV thuộc diện quy hoạch ở các trường mầm non, phổ thông , chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác. Quyết định số 190/QĐ- CBQLGD HCM ngày 10/4/2023 của Hiệu trưởng Trường CBQLGD TP. HCM Cấp  Chứng nhận (CN)
06 Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục Cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ pháp chế ngành giáo dục. Quyết  định  số 4415/QĐ-BGDĐT   ngày 02/10/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  

Cấp CC

07 Chương trình bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên – Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

– Công chức ngạch cán sự và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

– Người thực hiện chế độ tập sự công chức loại C, người thực hiện chế độ tập sự viên chức hạng 3 làm việc làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

– Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

 

Quyết định số 420/QĐ-BNV ngày 02/6/2022

của Bộ Nội vụ

 

 

 

 

Cấp CC

08 Chương trình bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên chính – Công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II đối với vị trí việc làm ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.

– Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III đối với vị trí việc làm ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

– Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 421/QĐ-BNV ngày 02/6/2022

của Bộ Nội vụ

 

 

 

 

 

 

 

Cấp CC

9 Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn Giáo dục công dân Giáo viên môn Giáo dục công dân ở trường THCS và THPT Quyết định số 1456/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2014

của Bộ GD&ĐT

 

Cấp CC

 

10

Chương trình nâng cao năng lực quản lý tài chính, tài sản trong giáo dục Hiệu trưởng (chủ tài khoản), Hiệu phó, Kế toán trường mầm non, phổ thông Công  văn  số 971/BGDĐT-NGCBQLGD,  ngày  17-02-2009  của  Bộ trưởng  Bộ Giáo  dục  và  Đào  tạo  

Cấp CN

11 Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính văn phòng trong nhà trường Nhân viên hành chính văn phòng trong nhà trường Quyết  định  số 10/QĐ CBQLGDHCM  ngày  06/01/2011 của hiệu trưởng Trường CBQLGD  TP. Hồ Chí Minh  

 

Cấp CN

12 Chương trình bồi dưỡng công tác quản lý cho tổ trưởng chuyên môn trường trung học Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn trường trung học; Các giáo viên kế cận và những người có nhu cầu.

 

Quyết  định số 270/QĐ-CBQLGDHCM ngày 07 tháng 9 năm 2010 của hiệu trưởng Trường CBQLGD TP. HCM  

Cấp CN

13 Chương trình bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học Tổ trưởng, tổ phó  chuyên môn trường tiểu học; Giáo viên kế cận công tác tổ trưởng CM. Quyết  định số 87/QĐ-CBQLGDHCM ngày 15 tháng 02 năm 2012 của hiệu trưởng

Trường  CBQLGD  TP.  HCM

 

 

Cấp CN

14 Chương trình bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường mầm non Tổ trưởng chuyên môn trường mầm non Quyết định số 851/QĐ-CBQLGDHCM ngày 21 tháng 9 năm 2015 của hiệu trưởng

Trường CBQLGD TP. HCM

 

 

Cấp CN

15 Chương trình bồi dưỡng kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông Cán bộ quản lý, cán bộ tham gia công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông Quyết định số 116/ QĐ-CBQLGDHCM  ngày  27-5-2010 của  HT Trường CBQLGDTPHCM  

Cấp CN

16 Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện trường phổ thông Cán bộ, nhân viên làm công tác thư viện trong nhà trường Quyết  định số1257/QĐ-CBQLGDHCM ngày 05 tháng 12 năm 2014 của hiệu trưởng

Trường  CBQLGD  TP.  HCM

 

 

Cấp CN

17 Chương trình nâng cao Kỹ năng lập kế hoạch chiến lược trong trường phổ thông Cán bộ quản lý trường phổ thông Quyết  định 836/QĐ-CBQLGDHCM, 27-9-2013 của hiệu trưởng Trường CBQLGD

TP. HCM

 

 

Cấp CN

18 Chương trình bồi dưỡng Kỹ năng phòng chống bạo lực trong trường phổ thông Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường phổ thông Quyết định số 540/QĐ-CBQLGDHCM ngày 10-7-2017 của Hiệu trưởng  

Cấp CN

19 Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng Cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng; CB chuyên trách Phòng GD&ĐT… Quyết định số 1022/QĐ-CBQLGDHCM ngày 10-10-2014 của Hiệu trưởng  

Cấp CN

20 Bồi dưỡng kỹ năng cho giáo viên làm công tác chủ nhiệm ở trường tiểu học Cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm ở trường tiểu học và các đối tượng khác có nhu cầu Quyết định số 83/QĐ-CBQLGDHCM ngày 13 tháng 02 năm 2012 của hiệu trưởng

Trường CBQLGD TP. HCM

 

 

Cấp CN

21 Bồi dưỡng kỹ năng cho giáo viên làm công tác chủ nhiệm ở trường THCS Cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm ở trường THCS và c ác đối tượng khác có nhu cầu Quyết định số 395/QĐ-CBQLGDHCM  ngày 09 tháng 11 năm 2010 của hiệu trưởng

Trường CBQLGD TP. HCM

 

 

Cấp CN

22 Bồi dưỡng kỹ năng cho giáo viên làm công tác chủ nhiệm ở trường THPT Cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm ở trường THPT và các đối tượng khác có nhu cầu Quyết định số 395/QĐ-CBQLGDHCM ngày 09 tháng 11 năm 2010 của hiệu trưởng

Trường CBQLGD TP. HCM

 

 

Cấp CN

23 Đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 Đối tượng quản lý tại các cơ sở giáo dục; giáo viên giảng dạy trường tiểu học, THCS, THPT; cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu. Quyết định số 670/QĐ- CBQLGD HCM ngày 08/11/2022 của Hiệu trưởng Trường CBQLGD TP. HCM  

Cấp CN

24 Đổi mới các hoạt động giáo dục vì sự phát triển bền vững Đối tượng quản lý tại các cơ sở giáo dục; giáo viên giảng dạy trường tiểu học, THCS, THPT; cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu. Quyết định số 30/QĐ- CBQLGD HCM ngày 19/01/2023 của Hiệu trưởng Trường CBQLGD TP. HCM  

Cấp CN

25 Công tác triển khai thực hiện chính sách xã hội hóa giáo dục tại cơ sở giáo dục phổ thông Đối tượng quản lý tại các cơ sở giáo dục; giáo viên bộ môn và GVCN lớp; giáo viên phụ trách Đoàn, Đội trong nhà trường; văn thư, giám thị, quản nhiệm, thư viện, thiết bị, phòng bộ môn… Quyết định số 357/QĐ- CBQLGD HCM ngày 21/06/2023 của Hiệu trưởng Trường CBQLGD TP. HCM  

Cấp CN

26 Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên thiết bị, thí nghiệm Nhân viên thiết bị, thí nghiệm tại các cơ sở giáo dục; cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu. Quyết định số 139/QĐ- CB QLGD HCM ngày 30/03/2023 của Hiệu trưởng Trường CBQLGD TP. HCM  

 

Cấp CN

27 Chương trình bồi dưỡng Công tác Tư vấn Tâm lý học đường trong trường trung học. GV chủ nhiệm, GV làm nhiệm vụ tư vấn tâm lý, GV có nguyện vọng trở thành GV tư vấn tâm lý, đối tượng khác có nhu cầu. Quyết định số 29/QĐ-CBQLGDHCM ngày 13-01-2014 của Hiệu trưởng  

Cấp CN

28 Chương trình bồi dưỡng công tác đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông CBQL, GV MN, GVPT, CV Sở, phòng GD, Cán bộ phụ trách mảng kiểm định CL MN, PT, VC quan tâm Quyết định số 356/QĐ- CBQLGD HCM ngày 21/06/2023 của Hiệu trưởng Trường CBQLGD TP. HCM  

Cấp CN

29 Chương trình bồi dưỡng kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non –       Chuyên viên Sở, Phòng Giáo dục –Đào tạo phụ trách công tác kiểm định các trường mầm non;

–       Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, cơ sở giáo dục mầm non.

Quyết  định số115/QĐ-CBQLGDHCM ngày 20 tháng 02 năm 2012 của hiệu trưởng  Trường CBQLGD TP. HCM  

 

 

Cấp CN

30 Chương trình bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tích cực ở trường tiểu học Giáo viên, cán bộ quản lý cấp Tiểu học và những người quan tâm đã có kỹ năng CNTT và TT tương đương chứng chỉ A. Quyết  định số126a/QĐ-CBQLGDHCM ngày 10 tháng 3 năm 2011 của hiệu trưởng

Trường CBQLGD TP. HCM

 

 

Cấp CN

31 Chương trình nâng cao năng lực quản lý nhân sự trường phổ thông Cán bộ quản lý trường TH, THCS, THPT, cán bộ quy hoạch và những người quan tâm Quyết  định số 110/QĐ-CBQLGDHCM ngày 17 tháng 02 năm 2012 của hiệu trưởng

Trường CBQLGD TP. HCM

 

 

Cấp CN

32 Chương trình nâng cao năng lực xử lý vi phạm pháp luật trong nhà trường Cán bộ quản lý nhà trường, cán bộ làm công tác giám thị; các đối tượng khác có nhu cầu. Quyết  định số 612/QĐ-CBQLGDHCM, ngày 23 tháng 7 năm 2013 của hiệu trưởng

Trường CBQLGD TP. HCM

 

 

Cấp CN

33 Chương trình bồi dưỡng Hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam – Singapore Cán bộ quản lý trường phổ thông Quyết định 3502/QĐ-BGDĐT, ngày 14-5-2009 của Bộ GD&ĐT  

Cấp CC

34 Chương trình nâng cao năng lực quản lý trường mầm non Cán bộ quản lý trường  MN, cán bộ quy hoạch và những người quan tâm Quyết định 827/QĐ-CBQLGDHCM, ngày 24-9-2013 của Hiệu trưởng  

Cấp CN

35 Chương trình nâng cao năng lực quản lý trường phổ thông Cán bộ quản lý đã học chương trình bồi dưỡng CBQL; Cán bộ quản lý, GV có nhu cầu bồi dưỡng; các đối tượng khác có nhu cầu Quyết định 828/QĐ-CBQLGDHCM, ngày 24-9-2013 của Hiệu trưởng Cấp CN
36 Chương trình bồi dưỡng Công tác truyền thông giáo dục trong nhà trường CBQL cơ sở giáo dục; giáo viên bộ môn và GVCN lớp; GV phụ trách công tác Đoàn, Đội; viên chức hành chính và đối tượng khác có nhu cầu. Quyết định số 529/QĐ-CBQLGDHCM ngày 12-6-2018 của Hiệu trưởng Cấp CN
37 Bồi dưỡng quản lý an toàn trường học CBQL cơ sở giáo dục; giáo viên bộ môn và GVCN lớp; GV phụ trách công tác Đoàn, Đội; viên chức hành chính và đối tượng khác có nhu cầu. Quyết định số 190/QĐ-CBQLGDHCM ngày 12-3-2018 của Hiệu trưởng Cấp CN
38 Chương trình nâng cao năng lực quản lý tài chính, tài sản trong trường phổ thông Chủ tài khoản của các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục và các nhà trường thuộc cấp học, ngành học. Quyết định số 189/QĐ-CBQLGDHCM ngày 12/3/2018 của Hiệu trưởng Cấp CN
39 Phòng ngừa và xử lý bạo hành trong trường mầm non CBQL tại các cơ sở GD MN, chuyên viên phụ trách giáo dục mầm non Sở/Phòng; GV mầm non, bảo mẫu, cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu. Quyết định số 506/QĐ-CBQLGDHCM ngày 20/6/2019 của Hiệu trưởng Cấp CN
40 Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên giáo vụ trong các trường chuyện biệt công lập – Giáo viên hiện đang công tác tại các trường dự bị đại học, dự bị đại học dân tộc thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi là giáo viên dự bị đại học), có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học hạng II, có một trong các điều kiện: đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học hạng III hoặc đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học hạng II nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học hạng II.

–  Chương trình này không áp dụng đối với những viên chức hạng III đã có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh hạng III, được cấp có thẩm quyền quyết định về làm giáo viên tại trường dự bị đại học, trường dự bị đại học dân tộc.

 

 

Quyết định số 4854/QĐ-BGDĐT ngày 17/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

(Bộ GD&ĐT giao cho Trường  tại Quyết định số 1144/QĐ-BGDĐT ngày 13/5/2020)

Cấp CC
41 Chương trình bồi dưỡng “Xây dựng trường học hạnh phúc” Cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục; giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm lớp; giáo viên phụ trách Đoàn, Đội trong nhà trường; viên chức hành chính: văn thư, giám thị, quản nhiệm, thư viện, thiết bị, phòng bộ môn; cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu. Quyết định số 31/QĐ- CBQLGD HCM ngày 19/01/2023 của Hiệu trưởng Trường CBQLGD TP. HCM Cấp CN
42 Chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ thanh tra nhân dân trong trường học. Cán bộ, giáo viên đang được giao trách nhiệm công tác thanh tra nhân dân trong trường học và đối tượng khác có nhu cầu. Quyết định số 128/QĐ- CBQLGD HCM ngày 18/02/2016 của Hiệu trưởng Trường CBQLGD TP. HCM Cấp CN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *