Chiêu sinh

Th6
18

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHÓA 01- NĂM 2024

Đối tượng bồi dưỡng – Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo; – Cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo. – Các đối tượng khác có nhu cầu. Kinh phí, thời gian học và hình thức […]

DETAIL
Th5
28

Các Chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, viên chức năm 2024

Danh mục các chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, viên chức năm 2024

DETAIL