Khóa học

All Chương trình Chiêu sinh

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁNG 9 NĂM 2023

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh thông báo mở lớp Bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo tháng 9/2023 với những nội dung sau: 1. Đối tượng tham dự – Trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo; – Cán bộ, công chức, […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG KHÓA 04

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương

CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. Hồ Chí MInh trân trọng thông báo các chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức

Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học – K.2

1. Mục đích Trang bị, cập nhật, cung cấp các kiến thức cơ bản về pháp luật giáo dục, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho những đối tượng thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học và cầu […]

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý trường mầm non, phổ thông, chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý trường mầm non, phổ thông, chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác với nội dung như sau: 1. Các lớp được tổ chức – […]

Thông báo Chiêu sinh khoá BD nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, CBQL trong bối cảnh chuyển đổi số

Nhằm hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong việc chuyển đổi mục tiêu giảng dạy trên môi trường số, thiết kế được các nội dung giảng dạy và kiểm tra đánh giá trên môi trường số theo hướng phát triển năng lực; biết cách triển khai giảng dạy, quản lý sự […]

Khoá Bồi dưỡng công tác chủ nhiệm trường trung học, tiểu học năm 2023

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh chiêu sinh và tổ chức khóa bồi dưỡng công tác chủ nhiệm trường trung học, trường tiểu học với những nội dung sau:  […]

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch chuyên viên

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch chuyên viên.