giáo dục

Th3
23

Thiết kế hệ thống quản trị chất lượng trường phổ thông ở việt nam

Để tạo chất lượng giáo dục trường phổ thông một cách bền vững, cần đổi mới cách thức quản trị chất lượng giáo dục, dùng chuẩn để xây dựng hệ thống quản trị chất lượng.

DETAIL
Th3
10

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong giai đoạn hiện nay

Trong những năm qua, giáo dục và đào tạo đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

DETAIL