Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp bộ năm 2024

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định vê quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Quyết định so 1393/QĐ-BGDĐT ngày 16/5/2023 của Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt Danh mục đề tài KH&CN cấp bộ đặt hàng giao tuyến chọn thực hiện từ năm 2024;

Căn cử Công vãn 2234/BGD&ĐT-KHCNMT ngày 17/5/2023 về việc hướng dẫn tuyển chọn tô chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp bộ năm 2024;

Nay nhà trường thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp bộ năm 2024 như sau:

Tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp bộ
Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn đề tài KH&CN cấp bộ năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí tại Điều 4 và Điều 7 của Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp bộ của Bộ GD&ĐT.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp bộ
Thuyết minh đề tài (Mầu 6, Phụ lục 1 của Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT).
Bảng giải trình chi tiết các khoản chi (thực hiện theo hướng dẫn tại mục 3, 4 của
Công văn 2234/BGD&ĐT-KHCNMT).

Bảng cam kết kinh phí từ nguồn khác.
Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài.
Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài (Mau 7, Phụ lục 1, Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT).
Hồ sơ đăng ký tuyển chọn phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài: tên đề tài; tên, địa chỉ của tổ chức chủ trì đề tài; họ và tên của chủ nhiệm đề tài, danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

Tiêu chí tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp bộ
Hội đồng thực hiện tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp bộ theo các tiêu chí quy định tại Điều 16 của Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT và Danh mục đề tài KH&CN cấp bộ đặt hàng giao tuyển chọn theo Quyết định 1393/QĐ-BGDĐT.

Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn đề tài KH&CN cấp bộ năm 2024 gửi hồ sơ đăng ký (1 bộ gốc, 7 bộ potocopy) về trường thông qua Phòng QLĐT&KHCN hạn chót ngày 31/5/2023, file mềm gửi về địa chỉ email cttdiem@ỉemh.edu.vn. Nhà trường sẽ tổ chức Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp bộ năm 2024 theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *