Ban hành kèm theo Thông tư này là Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú (sau đây viết tắt là trường PTDTBT) bao gồm: tổ chức và quản […]

Số văn bản 03/2023/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 06/02/2023
Hiệu lực Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Người ký Ngô Thị Minh
File đính kèm Tải về

Ban hành kèm theo Thông tư này là Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú.

Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú (sau đây viết tắt là trường PTDTBT) bao gồm: tổ chức và quản lý nhà trường; hoạt động giáo dục của trường PTDTBT; nhiệm vụ và quyền của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên và học sinh bán trú; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2023/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2023
THÔNG TƯ
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 2022 của phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 03 năm 2023 và thay thế Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú và Thông tư số 30/2015/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
 • - Văn phòng Quốc hội;
 • - Văn phòng Chính phủ;
 • - Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội;
 • - Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
 • - Ban Tuyên giáo Trung ương;
 • - Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực;
 • - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
 • - Bộ trưởng (để báo cáo);
 • - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
 • - Công báo;
 • - Như Điều 3;
 • - Cổng TTĐT Chính phủ;
 • - Cổng TTĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • - Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDDT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNGÔ THỊ MINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *