Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 599/QĐ-BGDĐT về việc Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2023.

Số văn bản 599/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 28/02/2023
Hiệu lực Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Người ký Nguyễn Văn Phúc
File đính kèm Tải về

Hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục chủ động tìm hiểu và có trách nhiệm gương mẫu trong thực thi pháp luật, gắn việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ với việc thông tin, phổ biến pháp luật tới Nhân dân; gắn phổ biến pháp luật với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời vận động, khuyến khích công chức, viên chức, nhà giáo, người học tìm hiểu, sử dụng, chấp hành, tuân thủ pháp luật.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 599/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2023

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, giám đốc các đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
  • - Bộ trưởng (để báo cáo);
  • - Các Thứ trưởng (để phối hợp);
  • - Hội đồng PHPBGDPLTW (để báo cáo);
  • - Bộ Tư pháp;
  • - Như Điều 3 (để thực hiện);
  • - Công đoàn GDVN;
  • - Cổng thông tin điện tử BGDĐT;
  • - Lưu: VT, PC (03).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNGUYỄN VĂN PHÚC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *