phổ thông

Th3
23

Thiết kế hệ thống quản trị chất lượng trường phổ thông ở việt nam

Để tạo chất lượng giáo dục trường phổ thông một cách bền vững, cần đổi mới cách thức quản trị chất lượng giáo dục, dùng chuẩn để xây dựng hệ thống quản trị chất lượng.

DETAIL