Dung lượng: 713.50 Kb
Ngày đăng: 17/04/2023
Lượt tải: 4
Tải về: 599-qd-bgddt.pdf

Thông tin thêm:

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 599/QĐ-BGDĐT về việc Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2023

Hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục chủ động tìm hiểu và có trách nhiệm gương mẫu trong thực thi pháp luật, gắn việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ với việc thông tin, phổ biến pháp luật tới Nhân dân; gắn phổ biến pháp luật với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời vận động, khuyến khích công chức, viên chức, nhà giáo, người học tìm hiểu, sử dụng, chấp hành, tuân thủ pháp luật.

Click to read more