Khóa học

All Chương trình Chiêu sinh

Chiêu sinh khóa bồi dưỡng ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐỂ TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY, khóa 1- năm 2024

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mở lớp bồi dưỡng “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tăng cường hiệu quả giảng dạy, K.1 năm 2024”

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, KHÓA 01- NĂM 2024

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mở các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, K.01, năm 2024”

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC – K.26

Thông báo chiêu sinh khóa Đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học K26

CHIÊU SINH KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON, PHỔ THÔNG, CHUYÊN BIỆT VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC, KHÓA 11- NĂM 2024

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mở lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý trường mầm non, phổ thông, chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác K.11 năm 2024”, với nội dung như sau: 1. Các lớp được […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC K-22

Trang bị, cập nhật, cung cấp các kiến thức cơ bản về pháp luật giáo dục, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho những đối tượng thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học và cần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về hoạt động dịch vụ tư vấn du học…

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC K-21

Trang bị, cập nhật, cung cấp các kiến thức cơ bản về pháp luật giáo dục, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho những đối tượng thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học và cần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về hoạt động dịch vụ tư vấn du học…

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC – K.19

Trang bị, cập nhật, cung cấp các kiến thức cơ bản về pháp luật giáo dục, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho những đối tượng thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học và cần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Thông báo chiêu sinh Khóa Đào tạo Nghiệp vụ tư vấn du học K-18

Trang bị, cập nhật, cung cấp các kiến thức cơ bản về pháp luật giáo dục, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho những đối tượng thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học và cần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về hoạt động dịch vụ tư vấn du học